APPLIC - GDPR - podmínky zpracování osobních údajů
25/05/2018

Společnost APPLIC s.r.o.při své činnosti zpracovává některé osobní údaje nebo je správcem osobních údajů. Společnost APPLIC s.r.o. tímto poskytuje informace o zpracování osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“).

Správce osobních údajů
Správcem osobních údajů je společnost APPLIC s.r.o. IČ: 44565470, se sídlem:  Puškinova 445 Liberec XXIII, 46323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1925 (dále jen „APPLIC s.r.o.“). Společnost je možné kontaktovat písemně na výše uvedené adrese nebo pomocí datové schránky: 43uwt2.

Veškeré subjekty, kterých se týká ustanovení těchto podmínek, jsou dále nazývány výrazem "zákazník".

Dotčené stránky
Dále uvedené záležitosti se týkají následujících mj. webových stránek:
   - www.applic.cz - webové stránky společnosti
   - www.cognex.applic.cz - poptávkový portál prvků Cognex
   - www.infraredcamera.cz - eshop infračervenými objektivy

Účely zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovávány v nezbytném rozsahu za účelem:
- plnění povinností vyplývajících ze smluv;
- plnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů;
- komunikace se zákazníky a obchodními partnery, vč. zasílání informací
  potřebných pro plnění smluv;
- zasílání obchodních sdělení s nabídkou produktů a služeb;
- pořádání obchodních akcí a školení;
- vymáhání právních povinností;
- sledování změn ve veřejných rejstřících vč. insolvenčního rejstříku;
- zajištění ochrany práv a oprávněných zájmů.

Kategorie zpracovávaných osobních údajů
Zpracovávány jsou osobní údaje uvedené níže:
- Identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo,
  údaje o dokladech totožnosti, IČ, DIČ, firma,
- Kontaktní údaje: e-mail, telefonní čísla, ID datové schránky, kontaktní
  adresy
Společnost APPLIC s.r.o. získává osobní údaje od subjektů údajů nebo z veřejně dostupných zdrojů (např. obchodní a živnostenský rejstřík). Osobní údaje nenakupuje ani neprodává.

Zasílání obchodních sdělení
APPLIC s.r.o. využívá kontaktní údaje za účelem zasílání obchodních sdělení, které se týkají oboru podnikání APPLIC s.r.o.
Každý zákazník může vyjádřit svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení kliknutím na odkaz v emailu nebo na kontaktních údajích dle těchto podmínek.
Pokud zákazník vyjádřil nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení před účinností těchto podmínek, nebudou obchodní sdělení ani nadále zasílána. Zasílání obchodních sdělení lze obnovit kontaktováním svého obchodního zástupce nebo na dalších kontaktních údajích dle článku II. těchto podmínek.

Přístup k osobním údajům
K osobním údajům mohou mít přístup tyto kategorie příjemců:
- poskytovatel služby zasílání obchodních sdělení
- daňový poradce, účetní, právní zástupce a další odborní konzultanti
- dopravci
- správci interních systémů společnosti, poskytovatelé služeb v souvislosti s
  provozem webů a interních systémů
Osobní údaje jsou předávány pouze v nezbytném případě, rozsahu a pokud je to potřebné. Ochrana osobních údajů je zajištěna uzavřenými smlouvami o zpracování osobních údajů, o mlčenlivosti nebo zákonnou povinností mlčenlivosti.
Při splnění zákonných podmínek mohou být osobní údaje zpřístupněny státním orgánům (Policii ČR, soudům, Finanční správě ČR apod.) v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí.

Důvody zpracování
APPLIC s.r.o. zpracovává osobní údaje zákazníků na základě následujících právních důvodů:
- oprávněný zájem
- plnění smlouvy
- plnění právní povinnosti
- platný souhlas se zpracováním osobních údajů

Oprávněný zájem APPLIC s.r.o. na zpracování osobních údajů je dán zejména v těchto případech:
- Ochrana důležitých práv APPLIC s.r.o. vyplývajících z obecně závazných
  právních předpisů a smluv, vč. ověřování/vyhodnocování kreditního rizika a
  hodnocení platební schopnosti zákazníka;
- Ochrana majetku APPLIC s.r.o.
- Vymáhání případných pohledávek;
- Přímý marketing, tj. nabízení zboží a služeb;

Další informace
Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání vzájemného vztahu a dále po dobu, po kterou je možné uplatňovat vzájemná práva a povinnosti z těchto vztahů.
Pokud probíhá zpracování na základě oprávněného zájmu, bude ukončeno, jakmile oprávněný zájem pomine.
APPLIC s.r.o. bude uchovávat osobní údaje vždy nejméně po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.
V případě zpracovávání osobních údajů na základě uděleného souhlasu, považuje se souhlas za udělený na dobu 5 let.
Pokud probíhá zpracování osobních údajů na základě uděleného souhlasu, je zákazník oprávněn kdykoli udělený souhlas odvolat na kontaktních údajích uvedených v těchto podmínkách, aniž je tím jakkoli dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před tímto odvoláním.
Zákazník je oprávněn podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Zákazník má právo požadovat opravu nebo aktualizaci osobních údajů.
Zákazník má právo požadovat výmaz osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dle příslušných právních předpisů.
Zákazník má právo získat potvrzení, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány a na přístup k osobním údajům.

Cookies
Cookies jsou malé textové soubory, které jsou prostřednictvím prohlížeče uloženy do vašeho počítače, mobilního telefonu nebo jiného koncového zařízení. Webové stránky mohou využívat cookies pro zajištění své funkcionality, ke zvýšení komfortu zákazníka, k analýze provozu a návštěvnosti a k reklamním aktivitám. Cookies vytvořené užitím našich stránek nejsou zpřístupněné třetím stranám.
Užíváním webových stránek našeho obchodu souhlasíte s používáním a ukládáním souborů cookies. K odvolání uděleného souhlasu využijte technické prostředky (nastavení) vašeho prohlížeče, kde můžete soubory cookies smazat a jejich ukládání zakázat.

Závěrečná ustanovení
Tyto podmínky zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018.


APPLIC s.r.o.
Puškinova 445, Liberec 46008, Česká Republika
tel: 485 382 222, fax: 485 382 211, E-mail: info@applic.cz
IČO: 44565470, DIČ (VAT): CZ44565470
APPLIC
Průmyslová automatizace
Industrial automation
APPLIC s.r.o., Puškinova 445, Liberec 46008, tel: +420 485 382 222, fax: +420 485 382 211
   Home  |  Energetika  |  Teplárenství Automatizace  |  Cognex                         Kontakty